Thân Nam
40 questions
0 answers
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Bot gửi thông báo skype
Em chào Anh.<p> Em muốn làm 1 con bot gửi thông báo vào 1 nhóm trong skype sử dụng Spring </p> <p> Anh có thể cho em hướng làm được k ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lỗi truyền ParameterName trong Stored Procedure trong bản Spring 3.x
Em chào mọi người.<p> Trong quá trình nâng cấp dự án sử dụng Spring 2.7.x lên bản Spring 3.x thì em gặp phải lỗi call Stored Procedure theo tên Param. </p> <p> ví dụ Khi gọi Store có tên example(@p_channel_code , @agent_code) trong SQL Server </p> <p> vị trí các param lần lượt của store khi tạo là: @p_channel_code , @agent_code </p> <p> Code (đính kèm) thì đăng kí lần lượt các param @agent_code,@p_channel_code </p> <ul> <li>> Sau khi chạy code và call Store giá trị nhận được dưới store đang nhận @agent_code = @p_channel_code, @p_channel_code = @agent_code, Em có chỉnh code đăng kí sét giá trị theo index param thì được.</li></ul> <p> ... mọi người có gặp tình trạng này không ạ. </p> <p> StoredProcedureQuery storedProcedure = entityManager.createStoredProcedureQuery("example"); storedProcedure.registerStoredProcedureParameter("@agent_code", String.class, ParameterMode.IN); storedProcedure.registerStoredProcedureParameter("@p_channel_code", String.class, ParameterMode.IN); storedProcedure.setParameter("@agent_code", agentCode); storedProcedure.setParameter("@p_channel_code", channelCode); </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không kết nối được kafka trên docker
Em chào mọi người.<p> Em đang triển khai ứng dụng java chạy trên docker , trong ứng dụng có sử dụng kafka được cài đặt ở 1 server khác trong mạng nội bộ, khi chạy ứng dụng java thì gặp nỗi không thể connect đến kafka server. Mọi người cho em có thể cho em giải pháp hay cách khắc phục được không ạ </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy dữ liệu từ 1 trang web trong spring boot
Em chào mọi người.<p> Em có câu hỏi là làm cách nào để lấy được data từ Api của 1 trang web ạ em sử dụng spring boot. </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Xác thực oauth2 trong spring 3.1.x và spring security 6.1.x
Em chào anh trong quá trình chuyển spring 2.4.x lên 3.1.x phần xác thực oauth2 trong dự án em gặp vấn đề <ul> <li>Spring 3.1.x không còn hỗ trợ WebSecurityConfigurerAdapter Lib spring-security-oauth2-autoconfigure</li></ul> <p> em chuyển sang các thư viện thay thế </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-groovy"> <pre> spring-boot-starter-oauth2-resource-server 3.1.4 spring-boot-starter-oauth2-client 3.1.4 spring-security-oauth2-authorization-server 1.1.3 </pre> </div><p> và cấu hình </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-groovy"> <pre> spring.security.oauth2.client.registration.sales.authorization-grant-type=password,authorization_code spring.security.oauth2.client.registration.sales.client-id=sales spring.security.oauth2.client.registration.sales.client-secret=password spring.security.oauth2.client.registration.sales.scope[0]=user_info spring.security.oauth2.client.provider.sales.authorization-uri=http://port:8668/sso-server/oauth/check_token </pre> </div><p> nhưng có vẻ không hoạt động </p> <p> làm sao để cấu hình lại phần oauth2 ạ </p> <p> code config ban đầu </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> <span class="pl-s">@Configuration</span> <span class="pl-s">@EnableResourceServer</span> <span class="pl-s">@EnableGlobalMethodSecurity</span>(prePostEnabled = true) <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> ResourceServer <span class="pl-k">extends</span> ResourceServerConfigurerAdapter { <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${oauth2.token-endpoint-url}"</span>) private String tokenEndpointUrl; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${oauth2.client-id}"</span>) private String clientId; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${oauth2.client-secret}"</span>) private String clientSecret; <span class="pl-s">@Bean</span> <span class="pl-k">public</span> RemoteTokenServices tokenServices() throws KeyStoreException, NoSuchAlgorithmException, KeyManagementException { RemoteTokenServices tokenServices = <span class="pl-k">new</span> RemoteTokenServices(); tokenServices.setCheckTokenEndpointUrl(tokenEndpointUrl); tokenServices.setClientId(clientId); tokenServices.setClientSecret(clientSecret); <span class="pl-k">return</span> tokenServices; } <span class="pl-s">@Override</span> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">void</span> configure(HttpSecurity http) throws Exception { http.cors().and() .requestMatchers().antMatchers(<span class="pl-s">"/api/**"</span>).and().authorizeRequests().anyRequest().authenticated(); } } </pre> </div>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy userName từ SecurityContextHolder
em chào anh, trong quá trình nâng từ spring 2.7.x lên 3.1.x phần Authentication em không lấy được username login, username login là namtv , username log ra lại mặc định là anonymousUser và login thành công<p> em k rõ là do cơ chế lấy userName đã thay đổi hay do không xác thực được ạ </p> <p> Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication(); </p> <p> String userName = authentication.getName(); </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Thay thế Esapi trong spring boot 3.1.x
Trong dự án em đang sử dụng org.owasp.esapi <p> ( <a href="https://mvnrepository.com/artifact/org.owasp.esapi/esapi/2.5.2.0 " target="_blank">https://mvnrepository.com/artifact/org.owasp.esapi/esapi/2.5.2.0 </a> ) </p> <p> trong thư viện em này em sử dụng để mã hoá log, redirect url </p> <p> trong quá trình nâng cấp lên spring boot 3.1.1 thì thư viện trên chỉ hỗ trợ javax.servlet mà spring 3.1.x hỗ trợ jakatar.servlet vậy có thể thay thế thư viện trên bằng thư viện nào khách không ạ </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Trừu tượng trong OOP
Trong java Nếu bỏ abstract class với interface thì có còn thể hiện được được tính trừu tượng trong lập trình k ạ
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Sử lí responses trong microservice khi request được sử lí bởi nhiều service
Frontend gửi request order tới API Gateway thông qua REST API, order được điều hướng tới service A. Service A xử lý xong gửi order sang service B thông qua message queue. Service B xử lý xong là hết thúc quá trình xử lý order. Làm sao để hệ thống trả lại response cho frontend?
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Quản lí log của nhiều service
em chào anh.<p> Em có câu hỏi là trong microservice làm sao để quản lí log của nhiều service cùng lúc ạ. </p> <p> Bình thường là khi 1 service bị lỗi là phải mò vào tìm file log của service đó để kiểm tra đọc log. vậy có thư viện hay tool nào có thể quản lí log của nhiều service k ạ </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Mapping request form Json to Xml
Em chào anh.<p> Trong Java mình có thể sử lí mapping request json -> xml để gọi đến 1 service public api dạng soap như thế nào ạ </p> <img src="/api/v1/media/a0c786b3451f2c28bb9317f326e2694e88744819bac78a3dfad57120cc7f8fe4.png" alt="req.png"> <img src="/api/v1/media/c5b5b92a92cb1c5d64c1b0b751e84e37297a9bb52bd31b0f36e8c2e91ee9b97a.png" alt="Annotation 2023-08-04 124459.png">
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
cấu hình thời gian sử lí Job workers trong camuda platfrom 8
Làm sao để cấu hình Timeout không giới hạn - Job workers trong camuda platfrom 8 , và có cách nào để tự động sử lí Job workers khi hết thời gian không ạ.
Answer