Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
run docker-compose.yml với https cho bitnami/minio
file docker-compose.yml em cấu hình như bên dưới<p> khi run xong thì chỉ truy cập được http </p> <p> làm cách nào để truy cập https được ạ </p> <p> version: "3" </p> <p> networks: </p> <p> my_network: </p> <p> driver: bridge </p> <p> services: </p> <p> minio-0: </p> <p> container_name: minio-0 </p> <p> image: "bitnami/minio:latest" </p> <p> networks: </p> <ul> <li>my_network</li></ul> <p> restart: always </p> <p> ports: </p> <ul> <li>9000:9000</li> <li>9001:9001</li></ul> <p> volumes: </p> <ul> <li>C:docker-nledataminio-0:/bitnami/minio/data</li></ul> <p> environment: </p> <ul> <li>MINIO_ROOT_USER=user</li> <li>MINIO_ROOT_PASSWORD=password</li> <li>MINIO_HTTPS_ENABLE=true</li> <li>MINIO_CERT_FILE=C:docker-nlecertscertificate.crt</li> <li>MINIO_KEY_FILE=C:docker-nlecertsprivate.key</li> <li>MINIO_CA_CERT_FILE=C:docker-nlecertsca_bundle.crt</li></ul>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không kết nối được kafka trên docker
Em chào mọi người.<p> Em đang triển khai ứng dụng java chạy trên docker , trong ứng dụng có sử dụng kafka được cài đặt ở 1 server khác trong mạng nội bộ, khi chạy ứng dụng java thì gặp nỗi không thể connect đến kafka server. Mọi người cho em có thể cho em giải pháp hay cách khắc phục được không ạ </p>
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Custom domain names API Gateway AWS
Em đã map domain với api gateway nhưng không truy cập được ạ <img src="/api/v1/media/f8f60958e8bfb77c804438c5c2dafe808d24e0ec42991bceeef8d83d5a704bd4.png" alt="Capture.PNG"> <img src="/api/v1/media/df767f9d10722d81ef04afc943e3ba5ec4a424bc2c4b73b71002176dd8d7480a.png" alt="Capture1.PNG">
Answer
Avatar
0
Đỗ Thanh Tùng Beginner
Hai postgres container sử dụng chung một volume. Làm sao để đồng bộ data insert, update, delete từ hai postgres container với nhau?
Chào mọi người.<p> Em sử dụng 2 docker compose file để tạo ra hai postgres container. </p> <p> Postgres container ở docker compose file thứ nhất run và tạo ra một volume. </p> <p> Postgres container ở docker compose file thứ hai sẽ sử dụng chung volume từ Postgres container ở docker compose file thứ nhất. </p> <p> Khi em connect tới cả hai Postgres container thì Postgres container ở docker compose file thứ hai đã nhận được hết data phát sinh trước đó của Postgres container ở docker compose file thứ nhất. </p> <p> Nhưng sau đó khi một trong hai Postgres container phát sinh create database, create table, insert, update, delete data thì Postgres container còn lại không được update lại dữ liệu mới và phát sinh data độc lập với nhau. </p> <p> Có ai am hiểu về docker giúp em với ạ. </p> <p> Em cảm ơn nhiều ạ. </p> <p> File docker compose thứ nhất: </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> version: <span class="pl-s">'3.4'</span> services: postgres: container_name: postgres-01 image: postgres:14.1-alpine restart: always environment: - POSTGRES_DB=postgres_test - POSTGRES_USER=postgres - POSTGRES_PASSWORD=postgres_123456 - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh expose: - 5432 ports: - 5432:5432 volumes: - postgres-db:/var/lib/postgresql/data volumes: postgres-db: driver: local </pre> </div>File docker compose thứ 2:<div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> version: <span class="pl-s">'3.4'</span> services: postgres: container_name: postgres-02 image: postgres:14.1-alpine restart: always environment: - POSTGRES_USER=postgres - POSTGRES_PASSWORD=postgres_123456 - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh expose: - 5432 ports: - 5433:5432 volumes: - postgres-db:/var/lib/postgresql/data volumes: postgres-db: external: <span class="pl-k">true</span> </pre> </div>
Answer
Avatar
2
Nguyễn Văn Thịnh Beginner
Devops fresher requirement
Chào mọi người. Anh em có thể chia sẻ để đạt yêu cầu fresher/junior devops thì cần những kỹ năng và kiến thức như thế nào không ?
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Ngnix và API gateway
<a href="https://stackask.com/question/muc-dich-ngnix/ " target="_blank">https://stackask.com/question/muc-dich-ngnix/ </a> em có hỏi topic này thì anh bảo performance tốt hơn vì dùng c++, vậy thì các thư viện như Eureka, Ribbon,... của spring hơn điểm nào mà nhiều dự án người ta vẫn chọn, và trong câu hỏi này, ý anh là perfomance tốt hơn là ở điểm nào vậy
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Mục đích ansible
Anh ơi em đang tìm hiểu và setup thử ansible, và em vẫn chưa hình dung ra khi có và k có ansible trong hệ thốn, mục đích ansible là gì ạ
Answer
Avatar
0
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Consistent hashing in Kong mode db-less
Em đang dùng Kong ở mode db-less, giờ em muốn enable consistent hashing  cho x-forwarded-to ở header thì cần khai báo trong yaml như nào ạ.
Answer
Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Specify Kong services/routes use plugin
Ví dụ trong Kong em đang có các service A, B, C và mỗi service có khoảng 5 route. Em cần apply plugin JWT cho A, và 1 vài route ở B thì có cách nào để config trong file yaml thay vì config cho từng service/route trong plugin (như ảnh) không ạ. Thanks!<img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/code.png" />
Answer
Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Kong gateway slow for first request
Em hiện đang tìm hiểu Kong để làm gateway, em dùng docker và sử Kong ở mode db-less thì có để ý thấy Kong thường hoạt động rất chậm ở lần request đầu tiên, không biết liệu có cách nào khác phục không nhỉ, thanks.
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Cách lựa chọn thuật toán Load Balance
Anh ơi, khi triển khi Load Balance trong trường hợp nào nên chọn thuật toán nào round robin, least connection...  Ưu nhược điểm một số thuật toán khi áp dụng thực tế ạ
Answer
Avatar
1
Mr Nguyen Beginner
Mr Nguyen Beginner
Tham số trong docker
Chào mọi người ạ. Em có 1 file docker với nội dung như  sau.Mong mọi người giải thích giúp em các tham số bên trong file ạ. <pre>FROM abc/openjdk:11.0.1 RUN adduser --disabled-password --home /home/app app&amp;&amp; mkdir /home/app/logs &amp;&amp; chown app:app /home/app/logs USER user WORKDIR /home/app ENTRYPOINT ["java","-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"] </pre> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer