Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Sai thời gian khi nhận time từ json
khi Em nhận data từ json model "actionTime": "2022-12-27 10:50:52" <p> dưới code em dùng: </p> <pre>@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") private Date actionTime;</pre> <p> thì nó trả về sai giờ : Tue Dec 27 17:41:25 ICT 2022 </p> <p> </p> <p> khi em debug thì nó trả như vậy. </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/
Answer