Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
IPFS là gì?
IPFS là: IPFS powers the Distributed Web, là một giao thức ngang hàng,

được thiết kế để bảo tồn và phát triển tri thức của nhân loại

bằng cách làm cho web có thể nâng cấp, phục hồi và cởi mở hơn.

Tham khảo: https://ipfs.io/

  • Answer
ipfs
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sharing
  • 0
  • Reply