Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
công cụ nào để check Network
Anh ơi, hiện nay em thấy đa số họ monitor Service check health, nhưng em thấy có 1 yếu tố nữa cũng nên check là Network vì có khả năng bị mất Network. Network cũng là vấn đề quan trọng, ví dụ Network chậm thì cũng ảnh hưởng nhiều đến performance dự án, Network mà mất thì các service sẽ không gọi được nhau trong thời buổi microservice hiện này. Để check Network có tool hoặc thư viện nào hỗ trợ như Grafana, Prometheus k ạ.
Answer
Avatar
1
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Lấy địa chỉ ip khi kết nối 4g trong android
Em sử dụng code bên dưới để lấy địa chỉ ip khi kết nối internet. Khi sử dụng wifi thì lấy được, chuyển sang 4g thì không lấy được địa chỉ ip <pre>WifiManager wifiManager = (WifiManager) requireActivity().getApplicationContext().getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); String ip = Formatter.formatIpAddress(wifiManager.getConnectionInfo().getIpAddress()); </pre>
Answer