Cường Nguyễn Hữu
14 questions
1 answers
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Custom domain names API Gateway AWS
Em đã map domain với api gateway nhưng không truy cập được ạ <img src="/api/v1/media/f8f60958e8bfb77c804438c5c2dafe808d24e0ec42991bceeef8d83d5a704bd4.png" alt="Capture.PNG"> <img src="/api/v1/media/df767f9d10722d81ef04afc943e3ba5ec4a424bc2c4b73b71002176dd8d7480a.png" alt="Capture1.PNG">
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
error: element value must be a constant expression @BindView(R.id.btnn_1)
<a href="https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/ButterKnife" target="_blank">https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/ButterKnife</a><p> Em đang bị lỗi này ạ. Nhờ anh/chị giúp em với </p>
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Go to the documentation to learn how to Fix dependency resolution errors
<a href="https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/FlowLayout" target="_blank">https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/FlowLayout</a><p> Em build app android bị lỗi này ạ. Nhờ anh/chị giúp em với </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Identifier found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$AdjustableOrientation found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$BoxLayoutAxis found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$CalendarMonth found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$CursorType found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$FlowLayoutAlignment found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$FontStyle found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$HorizontalAlignment found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$InputEventMask found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$ListSelectionMode found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$PatternFlags found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TabLayoutPolicy found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TabPlacement found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TitledBorderJustification found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TitledBorderTitlePosition found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TreeSelectionMode found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Language found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.MagicConstant found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Pattern found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.PrintFormat found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.PrintFormatPattern found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.RegExp found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Subst found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.Nls found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.NonNls found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.NotNull found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.Nullable found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.PropertyKey found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.TestOnly found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Go to the documentation to learn how to Fix dependency resolution errors. </p>
Answer
Avatar
1
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Xóa kiểm tra ràng buộc primary key-foreign key khi sử dụng spring data jpa
Em đang sử dụng @ManyToMany, @ManyToOne, @OneToMany, @OneToOne để tạo liên kết. Vấn đề là sql kiểm tra ràng buộc primary key-foreign key nên ảnh hưởng đến performance. Có cách nào để xóa liên kết nhưng vẫn giữ được foreign key không ạ
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Thêm tên miền edu vào danh sách của JetBrains
<a href="https://github.com/JetBrains/swot" target="_blank" rel="noopener">https://github.com/JetBrains/swot</a> <p> Nhờ anh/chị thêm kientruchanoi.txt vào để sinh viên kiến trúc được dùng free ạ </p>
Answer
Avatar
2
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Đề thi thử OCA Java
Thi thật mà không đỗ là đi luôn 5 củ. Anh/chị nào có đề thi thử share cho em với
Answer
Avatar
-1
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Thư viện socket client android (java)
Em muốn tìm thư viện socket client android (java) có thể gửi header kèm theo yêu cầu kết nối. Backend em dùng websocket của spring
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Tối ưu truy vấn trong JPA
<a href="https://stackjava.com/hibernate/hibernate-fetchtype-la-gi-phan-biet-fetchtype-lazy-voi-eager.html">FetchType.EAGER và FetchType.LAZY</a> trong JPA. Để tăng hiệu năng thì em hay dùng FetchType.LAZY trong Entity. Nhưng khi phải lấy ra các đối tượng liên quan thì mỗi lần .get...() lại tạo ra 1 câu truy vấn mới. Có cách nào ngoài criteria query và native query để nó truy vấn 1 lần không ạ, 2 cách kia viết dài quá
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Chỉ lấy ra bản ghi chưa xóa trong jpa
Em thiết kế db có 1 cột deleted_flag để xóa logic thay vì xóa vật lý. Vấn đề là mỗi lần làm việc với db để lấy ra bản ghi chưa xóa thì phải viết thêm deletedFlagFalse. Ví dụ: lấy ra name chưa xóa findByNameAndDeletedFlagFalse. Có cách nào không cần thêm DeletedFlagFalse mà vẫn lấy ra được bản ghi chưa xóa không? Viết nhiều rất mệt chưa kể những lúc quên thêm DeletedFlagFalse là data trả về sai
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Thiết kế db ứng dụng chat
Chào mọi người. Em vừa thiết kế db ứng dụng chat. Gồm các chức năng chính: <p> Đăng nhập, đăng xuất khỏi 1 hoặc nhiều thiết bị, đăng ký </p> <p> Gửi otp để reset mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân </p> <p> Thêm người vào nhóm, gửi yêu cầu kết bạn </p> <p> Thay đổi tên trong đoạn chat </p> <p> Nhắn tin 1-1, 1-n </p> <p> Xem ai đã xem tin nhắn </p> <p> .... </p> <p> Mong mọi người đóng góp ý kiến để em hoàn thiện bài tập lớn trên trường ạ. Thiết kế hiện tại của em là: </p> <p> </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/02/chat-db.jpeg" alt="" class="alignnone size-full wp-image-4530" />
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Mô hình client-server
Khi có tin nhắn mới, mobile sẽ thông báo cho người dùng. Đó có phải là server gọi client không? Trước giờ em làm toàn là client gọi server nên chưa biết server gọi client làm như nào. Anh/chị giải thích cách server gọi client trong spring boot cho em với ạ.
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Gửi OTP trong spring boot
Chi phí để gửi opt qua sms giao động khoảng 250-500đ tùy từng nhà mạng. Làm cách nào để hạn chế người dùng yêu cầu otp. Họ ấn liên tục thì chết tiền
Answer