Avatar
0
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Cuộn trang lên trên giống message với antd
E sử dụng <a href="https://ant.design/components/list " target="_blank">https://ant.design/components/list </a> . Làm cách nào để cuộn trang lên trên giống message ạ
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
React Native: Fix lỗi Failed to transform react-android-0.72.3-debug.aar
<div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> Execution failed <span class="pl-k">for</span> task <span class="pl-s">':app:checkDebugAarMetadata'</span>. &gt; Could <span class="pl-k">not</span> resolve <span class="pl-k">all</span> files <span class="pl-k">for</span> configuration <span class="pl-s">':app:debugRuntimeClasspath'</span>. &gt; Failed to transform react-android-0.72.3-debug.aar (com.facebook.react:react-android:0.72.3) to <span class="pl-k">match</span> attributes {artifactType=android-aar-metadata, com.android.build.api.attributes.BuildTypeAttr=debug, org.gradle.category=library, org.gradle.dependency.bundling=external, org.gradle.libraryelements=aar, org.gradle.status=release, org.gradle.usage=java-runtime}. &gt; Execution failed <span class="pl-k">for</span> JetifyTransform: /Users/xxx/.gradle/caches/modules-2/files-2.1/com.facebook.react/react-android/0.72.3/753dcb10579a06570819a980133bb5042d82a6a5/react-android-0.72.3-debug.aar. &gt; Java heap space &gt; Failed to transform hermes-android-0.72.3-debug.aar (com.facebook.react:hermes-android:0.72.3) to <span class="pl-k">match</span> attributes {artifactType=android-aar-metadata, com.android.build.api.attributes.BuildTypeAttr=debug, org.gradle.category=library, org.gradle.dependency.bundling=external, org.gradle.libraryelements=aar, org.gradle.status=release, org.gradle.usage=java-runtime}. &gt; Execution failed <span class="pl-k">for</span> JetifyTransform: /Users/xxx/.gradle/caches/modules-2/files-2.1/com.facebook.react/hermes-android/0.72.3/f89c2cda86da7a97ffd78484839d880f8eccd3c9/hermes-android-0.72.3-debug.aar. &gt; Java heap space </pre> </div>
Answer
Avatar
1
Duy Linh Beginner
Duy Linh Beginner
Làm thế nào để chặn được ứng dụng từ app của mình
Em đang làm 1 app mobile có chức năng chặn không cho vào ứng dụng khác. Tuy nhiên e chưa research ra được solution. Vậy cho e hỏi có cách nào đứng từ ứng dụng mình mà có thể set khóa password ko cho vào ứng dụng khác được không ạ. Ví dụ app của mình có thể khóa k cho vào youtube. Muốn vào youtube thì phải có mật khẩu
Answer
Avatar
1
Duy Linh Beginner
Duy Linh Beginner
Sync offline data với BE
<ul> <li>E đang làm 1 app desktop sử dụng tauri. App của e cần lưu data offline để khi mất mạng thì app vẫn hoạt động bình thường và khi có mạng thì cần sync với data mới nhất của BE đồng thời gửi lên những dữ liệu offline đã tạo ở phía App desktop. Data offline e lưu ở indexDb (dexie.js)</li> <li>Điều này em cần xử lí sync data trên 1 worker riêng và e tìm được đó là sử dụng web worker. Tuy nhiên e nên sử dụng design pattern nào, cũng như e nên sync data như nào để việc sync data dễ dàng và hợp lí nhất ạ.</li></ul>
Answer
Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Passing environment vairable to react app at runtime
Theo em hiểu thì khi react build các biến môi trường trong file <code>.env</code> cũng sẽ được sử dụng vào compile time, ví dụ biến <code>REACT_APP_API_V1</code> trong file .env và build Docker image thì khi dùng <code>proccess.env.REACT_APP_API_V1</code> sẽ là giá trị được compile, làm sao để truyền biến này như một environment trong docker-compose.yaml khi runtime được ạ.
Answer
Avatar
1
Nguyễn Văn Hải Beginner
Framework ReactJs tốt và hiệu quả để làm dự án
Cho em gợi ý về framework ngon , dễ dùng và có UI, UX đẹp cho người dùng . <p> Để em làm dự án cho đẹp cv </p>
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
React hook và state
Em biết anh không chuyên React nhưng em đăng hi vọng mọi người có thể support. Em muốn hỏi sự khác biệt sử dụng redux, react useReducer và việc sử dụng setState. Trong trường hợp nào nên dùng vũ khí nào
Answer
Avatar
1
phuoc Beginner
phuoc Beginner
Không hiển thị content-disposition
Hi ae, <p> </p> <p> Vì sao bên network có trả về content-disposition, </p> <p> </p> <p> mà khi e dùng axios thì nó không trả về content-disposition. </p> <p> </p> <p> Thanks all! </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-1825" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/1-2.png" alt="" /><img class="alignnone size-full wp-image-1826" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/2-1.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
phuoc Beginner
phuoc Beginner
download template xlsx trên ReactJs
Hi mn, <p> </p> <p> Em muốn khi click vào button download thì tải về file template. </p> <p> </p> <p> E đặt file template vào cùng thư mục. </p> <p> </p> <p> Đây là đoạn code: </p> <pre>import batchTemplate from "./template.xlsx"; function downloadTemplate() {     axios({         url: batchTemplate,         method: "GET",         headers: {             "Content-Disposition": "attachment; filename=template.xlsx",             "Content-Type":                 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"         },         responseType: "arraybuffer"     }).then(response =&gt; {         console.log(response);         const url = window.URL.createObjectURL(new Blob([response.data]));         console.log(url);         const link = document.createElement("a");         link.href = url;         link.setAttribute("download", "template.xlsx"); //or any other extension         document.body.appendChild(link);         link.click();     }); }</pre> <p> Chạy local ok. Nhưng lên server thì lỗi. </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-1758" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/loi.png" alt="" /> <p> Mong ace support. Thanks ace nhiều. </p>
Answer