Avatar
0
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
connection pool in java
em chào anh, em có một câu hỏi a có thể giải thích giúp em với được không ạ

bài toán của em là dự án e có 2 người code

1 người code sử dụng jpa để kết nối với postgres có sử dụng

spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=10

nhưng người 2 sử dụng jdbc và tự tạo một class tạo connection pool riêng như này để lấy ra connection

@Component
public class ConnectionPoolHiraki {
  private static HikariDataSource ds;
  static void createPool() {


    HikariConfig config = new HikariConfig();
    config.setDriverClassName("org.postgresql.Driver");
    config.setJdbcUrl( "jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres" );
    config.setUsername("postgres");
    config.setPassword("postgres");
    config.setMinimumIdle(5);
    config.setMaxLifetime(1800000);
    config.setMaximumPoolSize(20);
    ds = new HikariDataSource( config );

  }

  public static synchronized Connection getPool() throws SQLException {
    if (ds == null) createPool();
    return ds.getConnection();
  }
}
hoặc nếu không dùng class đó thì em dùng class
@Component
public class PostgresFactory {
  @Value("${postgres.servers.url}")
  private String dataBaseUrl;

  @Value("${postgres.user}")
  private String dataBaseUser;

  @Value("${postgres.password}")
  private String dataBasePassword;


  private static PostgresFactory ourInstance;
  public static PostgresFactory getInstance() {
    if (ourInstance == null) {
      synchronized (PostgresFactory .class) {
        if (ourInstance == null) {
          ourInstance = new PostgresFactory();
        }
      }
    }
    return ourInstance;
  }

  private PostgresFactory() {
  }

vậy câu hỏi e muốn hỏi anh thì trường hợp này lên xử lý thế nào ạ, nếu em dùng class ConnectionPoolHiraki thì lại tạo ra

1 pool connection song song với pool đc tạo từ jpa

nhưng nếu sử dụng class PostgresFactory nó lại tạo mới connection đến db mỗi lần vào thì giờ e đang chưa biết lên thống nhất như nào cho ổn nhất ạ

 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
Young Monkeys Beginner
Em nên sử dụng spring jpa thay vì dùng jdbc connection nhé. Nó đã hỗ trợ em mapping dữ liệu bảng sang java object, cung cấp truy vấn qua Repo và còn rất nhiều tiện ích khác.
 • 0
 • Reply
em cảm ơn ạ  –  Shi Shi 1711079287000