Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
ezyfox server viết bằng ngôn ngữ gì?
ezyfox server viết bằng ngôn ngữ gì?
  • Answer
ezyfoxserver java
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
ezyfox-server viết bằng ngôn ngữ java, tuy nhiên các client sdk của nó đủ cho tất cả mọi loại ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay

EzyEmbeddedServer server = EzyEmbeddedServer.builder()

.settings(settings)

.build();

server.start();

  • 1
  • Reply