Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
FP và JDK java
Theo anh khi nào mình nên áp dụng FP cho dự án ạ.

điều gì xảy ra nếu server dev là JDK11 nhưng server product là JDK6, nếu up code java 11 lên product có lỗi không ạ

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
  1. Khi các hàm dùng chung kiểu static hoặc các hàm kiểu common không liên quan đến lớp nào cụ thể em ạ
  2. Lúc chạy nó sẽ báo kiểu unsupported version em ạ: java unsupported major.minor version 52.0
  • 0
  • Reply