Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Go]Đây có phải dạng thừa kế không?
Đây có phải dạng thừa kế không?

type TaskResult struct {
	Value interface{}
	Error error
}

type taskResultOK struct {
	TaskResult
	OK bool
}
 • Answer
go
Remain: 5
2 Answers
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Đúng vậy, ví dụ đoạn code này sẽ in ra Hello:

type TaskResult struct {
	Value interface{}
	Error error
}

func (result TaskResult) printResult() string{
	return fmt.Sprintf("%v", result.Value)
}

type taskResultOK struct {
	TaskResult
	OK bool
}

result := taskResultOK {
  TaskResult{
    "Hello",
    fmt.Errorf("World"),
  },
  true,
}
fmt.Println(result.printResult())
 • 0
 • Reply
Avatar
japananh Enlightened
japananh Enlightened
The Best Answer

Trong Go gọi là embedded struct. Bạn có thể đọc thêm doc

 • 1
 • Reply