Avatar
0
Trâu Trẻ Beginner
Trâu Trẻ Beginner
gợi ý bài tập OPP Kotlin
m.n có thể gợi ý giúp em để giải quyết bài này được không ạ. khai báo như thế nào để giải được bài toán như thế này ạ.
 • Answer
question
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
em có thể tham khảo nhé:

import java.util.*
import kotlin.collections.ArrayList
import kotlin.collections.HashMap

data class Product(
  val id: Int = 0,
  val name: String
)

data class Category (
  val id: Int = 0,
  val name: String,
  val products: MutableList<Product>
)

fun Category.addProduct(product: Product) {
  this.products.add(product);
}

fun main() {
  val categoryMap = HashMap<Int, Category>()
  categoryMap[1] = Category(
    1, "category1", ArrayList()
  )
  categoryMap.getValue(1).addProduct(
    Product(
      1,
      "product1"
    )
  )
  val scanner = Scanner(System.`in`)
  while (true) {
    print("nhap categoryId: ")
    val categoryId = scanner.nextInt()
    val category = categoryMap[categoryId]
    if (category != null) {
      println(category)
    }
  }
}
 • 0
 • Reply