Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Khi nào thì dùng annotation @SuppressWarnings({"unchecked", "rawtypes"})
Cho em hỏi chức năng của annotation @SuppressWarnings({"unchecked", "rawtypes"}), và khi nào thì mình nên dùng nó ạ?
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Pundit
tvd12 Pundit
The Best Answer
  1. unchecked: sử dụng trong trường hợp em cast mà không sử dụng instanceof

Ví dụ:

Object obj = new String("abc");

String str = (String)obj; thì khả năng cao em sẽ bị cảnh báo còn nếu em check:

if(obj instanceof String) {

String str = (String)obj;

}

thì ok

  1. rawtypes: sử dụng trong trường hợp em không chỉ định rõ generic type cho lớp em dùng

Ví dụ: List list = new ArrayList() thì em sẽ bị IDE cảnh báo còn nếu em dùng List list = new ArrayList() thì không sao

  • 1
  • Reply