Avatar
1
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Khi nào thì lớp cha cast được thành lớp con?
Khi nào thì lớp cha cast được thành lớp con?
  • Answer
cast
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Explainer
tvd12 Explainer
The Best Answer
Ví dụ mình có 2 lớp thế này:

class A {
    // do something
}

class B extends A {
    // do something
}

Thì khi và chỉ khi mình khai báo là A a = new B(); thì mình mới cast được là B b = (B)a; thôi em ạ

  • 1
  • Reply