Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khi scroll xuống cuối mà gặp cái footer thì nó phải dừng lại
Mình muốn khi scroll xuống cuối mà gặp cái footer thì nó phải dừng lại để tránh bị chui xuống hoặc đè lên cái footer cho trang này: https://ezyplatform.com/market/items/ezysmashers/docs/get-started
  • Answer
javascript css
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
listen sự kiện của window scroll, check khi gần đến bottom thì bỏ sticky của cái side bar đi
document.documentElement.scrollHeight - document.documentElement.scrollTop > footerHeight ? 'sticky' : 'no-sticky'

Cái footerHeight thì cố định rồi nên fix một con số là được.

  • 0
  • Reply