Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[Koltin]Không thể abstract data class
Tại sao code thế này lại báo lỗi ở chỗ abstract ạ:

abstract data class Category(
  var id: Long,
  var name: String
)
 • Answer
kotlin
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Em xoá abstract đi

data class Category(
  var id: Long,
  var name: String
)

Trên menu em chọn Tools -> Kotlin -> Decomplie Kotlin to Java, sau đó em nhấn vào Decompile em sẽ thấy:

public final class Category {
  private long id;
  private String name;
}

Như vậy em có thể thấy bản chất data class được dịch ra là lớp final, vậy em không thể thêm abstract được nhé

 • 0
 • Reply