Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Làm sao để viết code trong câu hỏi?
Hiện tại stackask hỗ trợ bạn viết câu hỏi, câu trả lời bằng markdown, bạn có thể sử dụng một dấu nháy ` để viết code inline và dùng ```[tên ngôn ngữ] ba dấu nháy để viết code block nhé.
  • Answer
stackask editor
Remain: 5
2 Answers
Avatar
<code> Đây là code</code> không được anh ạ
  • 0
  • Reply
Em phải chọn chế độ Text em ạ  –  tvd12 1671727988000
Avatar
Khoi Nguyen Enlightened
Khoi Nguyen Enlightened
  • This is code
  • This is code too
  • 0
  • Reply