Avatar
1
Tuyen Nguyen Beginner
Tuyen Nguyen Beginner
[Mysql] Migrate table production
Chào anh Dũng và mọi người

Database: Mysql

Framework: Laravel

 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Thật may là anh đã từng làm migrate rồi, anh viết 1 chương trình để chạy migrate em ạ, em tham khảo, anh viết bằng java, em có thể convert sang php nhé.
public class Migrator {

  @Data
  public static class Record {
    private long id;
    // data
  }

  public static void main(String[] args) {
    int limit = 300;
    long lastMigratedId = getLastMigratedId();
    Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Migrator.class);
    logger.info("migration start");
    while (true) {
      try {
        logger.info(
          "get records to migrate, limit: {}, last id: {}",
          limit,
          lastMigratedId
        );
        List<Record> records = getRecordsToMigrateFromDatabaseA(
          lastMigratedId,
          limit
        );
        logger.info(
          "done get records to migrate, records.size: {}",
          records.size()
        );
        saveRecordsToDatabaseB(records);
        logger.info("saved records");
        if (records.size() < limit) {
          break;
        }
        saveLastMigratedId(records.get(records.size() - 1).getId());
      } catch (Exception e) {
        logger.error("migrate failed", e);
        break;
      }
    }
    logger.info("migration done");
  }
}
 • 0
 • Reply
Để em tham khảo xem ạ . Em đang hiểu ý tưởng như sau:
 • Đầu tiên tạo 1 list để lưu record từ table cũ
 • Số lượng bản ghi lấy mỗi lần là 300 bản ghi
 • Lấy id của bản ghi cuối cùng đã lấy được
 • Sẽ lấy bản số lượng bản ghi dựa theo lastMigratedID và offset và limit
 • Lưu vào table mới
 • Lưu lại giá trị của lastMigrateID
 –  Tuyen Nguyen 1705048196000
Không cần theo offset và limit chỉ cần theo lastMigratedID là đủ em ạ  –  monkey 1705048372000
vâng em sẽ check lại ạ  –  Tuyen Nguyen 1705048768000
Cảm ơn anh  –  Tuyen Nguyen 1705048779000