Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Nên tổ chức git flow thế nào?
Công ty các bạn theo git flow như nào. Các bạn có triển khai CI CD như nào để tối ưu cho thời gian tay chân ? Many thanks
  • Answer
git
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Đây là git flow bọn anh vẫn thường dùng:

Bọn anh sẽ có nhánh chính là dev hoặc master, từ nhánh này sẽ tách ra các nhánh tính năng, ví dụ update_user, user_profile, sau đó bọn anh sẽ tạo Pull Request vào nhánh dev và xoá các nhánh feature sau khi đã merge xong, Pull Request sẽ phải có người review thì mới được merge.

Khi deploy thì tạo tag trên nhánh dev hoặc master, khi có hotfix thì checkout tag và fix rồi tạo tag mới. Khi deploy xong hết thì merge hotfix trở lại dev.

  • 0
  • Reply