Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[.Netcore] Cài đặt thread pool trong C
Theo mọi người, cài đặt Thread Pool kiểu này trong C

.netcore có vấn đề gì không? C# Thread Pool

  • Answer
c# netcore
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Cài đặt theo cách này sẽ có nhược điểm:

  1. Giả sử các task có độ phức tạp khác nhau thì sẽ có luồng ngồi chơi còn có luồng phải hoạt động liên tục và task sẽ bị delay, ví dụ:

Thread1: task11, task12, task13

Thread2: task21, task22, task23

Thread3: task31, task32, task33

Giả sửa các task11, task12, và task12 là các task dễ thì thread1 sẽ được kết thúc rất nhanh, và lẽ ra nó phải có task xử lý tiếp, tuy nhiên các task trên Thread2, Thread3 đều rất nặng nên các task này bị delay trong khi thread1 đang ngồi chơi.

  1. Bạn sẽ rất khó để quyết định khi nào sẽ tạo thêm thread, vì để tạo được thêm thread bạn sẽ phải biết khi nào task kết thúc để quản lý được trạng thái của các thread.
  • 0
  • Reply