Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Refresh gallery
Mọi người cho e hỏi vấn đề này với, e muốn chụp ảnh cái textview lại, nhưng khi code chụp xong rồi thì vào thu mục ảnh lại không thấy hiện ảnh lên ạ. Code:

import android.content.ContentValues
import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.graphics.Bitmap
import android.net.Uri
import android.os.Build
import android.os.Environment
import android.provider.MediaStore
import android.text.format.DateFormat
import android.widget.Toast
import java.io.File
import java.io.FileOutputStream
import java.io.OutputStream
import java.util.*

data class TakeSS(val bitmap: Bitmap, val context: Context, val img_name: String) {
  fun savescrolltoGallery() {
    val date = Date()
    val now = DateFormat.format("yyyyMMddhhmmss", date)
    val fos: OutputStream
    try {
      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
        val resolver = context.contentResolver
        val contentValue = ContentValues()
        contentValue.put(MediaStore.MediaColumns.DISPLAY_NAME, "$img_name.jpg")
        contentValue.put(MediaStore.MediaColumns.MIME_TYPE, "image/jpg")
        contentValue.put(
          MediaStore.MediaColumns.RELATIVE_PATH,
          Environment.DIRECTORY_PICTURES + File.separator + "Huyền Học"
        )
        val imageUri =
          resolver?.insert(MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, contentValue)
        fos = resolver?.openOutputStream(Objects.requireNonNull(imageUri)!!)!!
        bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, fos)
        Toast.makeText(context, "$img_name.jpg", Toast.LENGTH_LONG).show()
      }
      else{
        TakeSS(bitmap)
      }
    } catch (e: Exception) {
      Toast.makeText(context, e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
  }
  fun TakeSS(contrain_content: Bitmap) {
    val date = Date()
    val now = DateFormat.format("yyyyMMddhhmmss", date)
    try {
      // image naming and path to include sd card appending name you choose for file
      val mPath =
        Environment.getExternalStorageDirectory()
          .toString() + "/Huyền Học/$img_name.jpg"
      val imageFile = File(mPath)
      imageFile.parentFile!!.mkdirs()
      val outputStream = FileOutputStream(imageFile)
      val quality = 100
      contrain_content.compress(
        Bitmap.CompressFormat.JPEG,
        quality,
        outputStream
      )
      outputStream.flush()
      outputStream.close()

      val uri = Uri.fromFile(imageFile)
      Toast.makeText(context, img_name, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } catch (e: Throwable) {
      // Several error may come out with file handling or DOM
      e.printStackTrace()
    }

  }
}
 • Answer
gallery
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Anh chưa thấy em tạo file, em thử thay đoạn:

val imageFile = File(mPath)
imageFile.parentFile!!.mkdirs()

Thành thế này xem sao:

if (imageFile.parentFile != null && !imageFile.parentFile!!.exists()) {
  imageFile.parentFile!!.mkdirs()  
}
if (!imageFile.exists()) {
  imageFile.createNewFile()
}
 • 1
 • Reply
Code cũ của e đã tạo file trong thẻ nhớ, nhưng trên điện thoại lại không hiện trong thư mục ảnh đó a, phải reset lại điện thoại mới thấy.  –  Cường Ngô 1663490348000
Vậy có nghĩa là em đã khắc phục được lỗi rồi nhỉ?  –  tvd12 1663490397000
Dạ chưa ạ, mỗi khi e chụp xong, muốn gửi hình qua zalo thì không thấy hình, phải reset lại điện thoại mới được.  –  Cường Ngô 1663491040000
Khi em chạy em co thấy lỗi gì bắn ra ở catch (e: Throwable) không nhỉ? Nếu không em thử thêm Log.e xem sao nhé, muốn trả lời câu hỏi của em anh sẽ cần tạo project, code, tái hiện nên sẽ không nhanh được :(  –  monkey 1663523399000