Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
SQL Partition: Khi dữ liệu đã quá nhiều, thì phải tạo partition như nào
Giả sử cần tạo partition cho 1 table, nhưng dữ liệu table đã quá lớn, vậy có thể đánh partition hay không. ĐIều gì sẽ xảy ra
  • Answer
sql partition
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Anh thấy là được em ạ, em có thể dùng lệnh alter:

ALTER TABLE t1
    PARTITION BY HASH(id)
    PARTITIONS 8;

Em có thể tham khảo nhé: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/alter-table-partition-operations.html

Đọc trong mô tả này thì anh không tìm thấy mức độ ảnh hưởng là gì, tuy nhiên theo tư duy thông thường của anh thì nếu em chọn partition theo HASH kia thì có thể dẫn đến việc MySQL sẽ tổ chức lại toàn bộ bảng theo các partition mới, vậy nên có thể bị treo bảng đó và em cần backup trước khi sử dụng câu lệnh này nhé.

  • 0
  • Reply