Avatar
1
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Sử dụng @RequestParam trong Spring Boot
Em đang sử dụng
@RequestParam(defaultValue = "") String textSearch

để searh nhưng gặp vấn đề với ký tự %

Nhờ các anh cho e hướng giải quyết với ạ

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Ý em là em cần search cả mấy ký tự đặc biệt này và spring nó không nhận các ký tự đặc biệt này khi em gửi lên server hay sao em?
  • 1
  • Reply
Nó không giải mã được. Ở tầng rest controller nó giải mã thành ký tự trống ạ. Lý do là có ký tự % trong chuỗi gửi lên  –  Nguyễn Hữu Cường 1664356039000
Em có thể dùng hàm encodeURIComponent để encode các ký tự đặc biệt trước khi gửi lên server em ạ, ví dụ:

window.location = '/api/v1/search?textSearch=' + encodeURIComponent('123%#/');
 –  monkey 1664387364000