Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Sự khác biệt giữa Join Where và Join And
Cho 2 bảng thế này:

CREATE TABLE `facebook` (
  `name` varchar(45) NOT NULL,
  `city` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE `linkedin` (
  `name` varchar(45) NOT NULL,
  `city` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

Với dữ liệu thế này:

Bảng facebook:

Bảng linkedin:

Thì câu truy vấn join where này:

SELECT *
FROM facebook
LEFT JOIN linkedin
ON facebook.name = linkedin.name
WHERE facebook.city = 'SF';

Lại cho kết quả là:

Trong khi sử dụng join and:

SELECT *
FROM facebook
LEFT JOIN linkedin
ON facebook.name = linkedin.name AND facebook.city = 'SF';

Lại cho kết quả là:

Vì sao vậy?

  • Answer
sql join
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Câu lệnh 1 dịch ra tiếng Việt là: lọc ra các bản ghi của bảng facebook có thành phố là SF và sau đó liên kết với bảng linkedin, như vậy sẽ chỉ có 1 bản ghi.

Câu lệnh 2 dịch ra tiếng Việt là: Lấy ra tất cả các bản ghi của bảng facebook nhưng chỉ liên kết với bảng linkedin khi facebook.city là SF thôi, vậy thì ở câu lệnh 2 mặc dù lấy ra hết bản ghi nhưng chỉ bản ghi có city là SF thì mới có thêm thông tin của linkedin. Nên em sẽ thấy ở bản ghi Dave không hề có thông tin của name và city của linkedin, nếu em truy vấn thế này:

SELECT *
FROM facebook
LEFT JOIN linkedin
ON facebook.name = linkedin.name

Thì sẽ có thông tin name và city của linked cho Dave như hình dưới đây:

  • 0
  • Reply