Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tại sao đoạn code này báo lỗi?
Tại soa đoạn code này lại báo lỗi error ở else:
if !ok {
  assert.Fail(t, "TaskResultCh unexpected closed (%v)", taskName)
}
else {
  assert.Fail(t, "TaskResultCh unexpectedly returned for %v", taskName)
}
 • Answer
go
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Không được xuống dòng else, nó phải thế này:

if !ok {
  assert.Fail(t, "TaskResultCh unexpected closed (%v)", taskName)
} else {
  assert.Fail(t, "TaskResultCh unexpectedly returned for %v", taskName)
}
 • 0
 • Reply