Avatar
1
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Valid email regex pattern
Em muốn kiểm tra trước @ tối đa 64 ký tự, email tối đa 255 ký tự nhưng bị sai chỗ check length, pattern hiện tại là:

^((\\w+([\\.-]?\\w+)*){1,64}\\@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,3})+){6,255}$
  • Answer
email regex
Remain: 5
1 Answer
Avatar
dungtv Beginner
dungtv Beginner
Em có thể tham khảo nhé: https://github.com/youngmonkeys/ezyplatform-development/blob/master/ezyplatform-sdk/ezyplatform-common-sdk/src/main/java/org/youngmonkeys/ezyplatform/constant/CommonConstants.java#L37
  • 1
  • Reply
e cần email có độ dài tối đa 255 ký tự và trước @ tối đa 64 ký tự ạ  –  Nguyễn Hữu Cường 1665462491000
Anh thấy yêu cầu của em có chút không hợp lý, độ dài trước @ 64 thì ok, nhưng tổng độ dài là 255, vầy phần sau @ sẽ đến tận 255-64 = 191 ký tự, tuy nhiên đây là pattern anh nghĩ là phù hợp với yêu cầu của em nhé:

^[a-zA-Z0-9._%+-]{2,64}@[a-zA-Z0-9.-]{2,185}\.[a-zA-Z]{2,6}$
 –  tvd12 1665464729000