Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
vấn đề đặt hàng khi 2 người đặt cùng lúc
em có bài toán này : lúc 4:00 PM có 2 người cùng lúc đặt hàng, cùng giờ phút giây ms luôn ạ mà chỉ có 1 sản phẩm, lúc này sẽ xử lý như nào vậy ạ
  • Answer
solution
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Có một số cách xử lý thế này:

  1. Em chỉ có 1 consumer duy nhất xử lý việc đặt hàng, thì em có thể lock lại cái product này, vậy thì sẽ chỉ có 1 người đặt hàng thành công.

  1. Em có nhiều consumer thì em sẽ có thêm cột version ở bằng product, nếu version không hợp lệ thì db sẽ không cho lưu vậy thì sẽ chỉ có 1 product được lưu thành công.

  1. Em có 1 bảng UserProduct hoặc 1 bảng đại loại như thế có 2 cột userId và projectId là Unique, vậy thì sẽ chỉ có 1 bản ghi của 1 người được lưu thành công.
  • 2
  • Reply