TungDP
1 questions
0 answers
Avatar
2
TungDP Beginner
TungDP Beginner
Cách nhúng đối tượng tương tự như @Autowired của Spring boot?
<em>Đặt vấn đề:</em> Lúc đọc cuốn "Những Nguyên Tắc Sống Còn Trong Lập Trình" của anh Tạ Văn Dũng, em có khá ấn tượng về cách anh giải thích về ý tưởng Inversion-of-control. Sau đó, em cũng vọc vạch làm thử 1 cái tương tự, đại ý là em làm như này: <ul> <li>Bước 1: Dùng Reflection quét package của file Main để tìm ra toàn bộ các class được khai báo trong package, đưa vào 1 HashSet.</li> <li>Bước 2: Tạo annotation @Instance, chạy vòng lặp: những class nào có đánh dấu @Instance thì khởi tạo instance cho nó, lưu vào 1 HashMap<Class<?>, Object>.</li> <li>Bước 3: Tạo annotation @Inject, và tiếp tục lặp qua HashMap ở bước 2, nếu instance nào mà có các field được đánh dấu @Inject thì gắn object đã được tạo trong HashMap(bước 2) vào field đó.</li></ul> <em>Khó khăn:</em> Nhưng em gặp vấn đề khó khi @Inject được đánh dấu vào field mà user lại sử dụng interface chứ không phải trực tiếp class. <img src="/api/v1/media/cd1910f38bf831716e6e1968e01cbfaa484f3b5b6e9846d940157d2fd6e5cdd1.png" alt="2024-02-17_15-22.png"> <em>Câu hỏi:</em> Lúc này làm sao để có thể tìm được tất cả các class implements interface đó và chọn ra được class phù hợp để inject vào ạ?
Answer