Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Làm cách nào để dùng generic vẫn có thể map json thành Object khi dùng @JsonProperty?
Ở câu hỏi trước e có hỏi về cách map json về object. Nhưng khi em dùng generic thì nó không map được.
public class ApiResult {
  @JsonProperty("data")
  private List dataList;
  @JsonProperty("errorCode")
  private String code;
  @JsonProperty("errorMess")
  private String mess;
}

ResponseEntity responseEntity = restTemplate.exchange(
  api,
  HttpMethod.POST,
  httpEntity,
  ApiResult.class
);
ApiResult apiResult = responseEntity.getBody();

thì nó sẽ như này ạ.

 • Answer
jsonproperty
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Beginner
monkey Beginner
Em sẽ cần tạo ra 1 lớp Deserializer kiểu như thế này và đăng ký với object mapper kiểu như thế này nhé.
 • 0
 • Reply