Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
Làm thế nào để lấy 3 field info như nội dung
<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-csharp"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> AdminLoginByAccountRequestData : LoginByAccountRequestData { [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">new</span> <span class="pl-k">string</span> username; } <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> LoginByAccountRequestData { [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">string</span> username; [StringDataMember(GNParameterCode.Password, minLength = 6, maxLength = 64, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">string</span> password; [StringDataMember (GNParameterCode.InfoRequestParam, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> InfoRequestParam infoRequestParam; } </pre> </div><p> làm thế nào để lấy được 3 field info có attribute StringDataMember, trong đó username là field của AdminLoginByAccountRequestData, còn password và infoRequestParam là field của LoginByAccountRequestData </p>
Answer
Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
C<h1>EmailAddress annotaion</h1>
Hàm IsValid của EmailAddress annotation dùng để validate email, em đọc lướt qua thì thấy build in của Microsoft chỉ kiểm tra kí tự xuống dòng và có duy nhất 1 '@', vậy nếu email có khoảng trắng hoặc 2 dấu . liên tiếp như example@mail..com thì sẽ pass, 2 case này theo tiêu chuẩn email có đúng không ạ. <p> </p> <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/02/EmailAddressAnnotaion.jpg" />
Answer
Avatar
0
khatran Beginner
khatran Beginner
Mã hóa code khi build file exe
Chào anh và mọi người, Anh cho em hỏi mình dùng công cụ gì hay cách gì để mã hóa code C<h1>khi build ra file chạy exe</h1>
Answer
Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Hướng đối tượng - Tại sao phải sử dụng get và set?
Tại sao phải sử dụng get và set trong khi mình có thể để public cho thuộc tính và truy cập đến ?
Answer
Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Liệt kê các câu hỏi phỏng vấn .NET OOP
Em sắp đi phỏng vấn fresher .NET ! <p> Em cũng từng đi phỏng vấn vài chỗ và họ có hỏi về OOP , em trả lời theo kiến thức đã học trên trường nhưng họ nói chưa hiểu và chưa đầy đủ ! </p> <p> Em tạo question này để hỏi mọi người ai có tài liệu hay bộ câu hỏi về phỏng vấn OOP nào được không ạ ! Em cảm ơn ! </p>
Answer
Avatar
0
Thanh Nguyen Beginner
Thanh Nguyen Beginner
C<h1>leaf xnet</h1>
Khi e send request post, data trả về tiếng việt bị lỗi dấu, e phải xử lý sao, e dùng xnet của c<h1></h1> <pre> string Data = "catID=0&amp;industryID=0&amp;page=" + i + "&amp;pageSize=50&amp;type=0&amp;code=&amp;businessTypeID=0&amp;orderBy=Code&amp;orderDir=ASC"; internal static string VietstockCookies = "ASP.NET_SessionId=lrbfkpfxdmwmj05mrq5blgfq; __RequestVerificationToken=k9bwKfd4YGZQAeP0ZL9z6wfdxO6RSL5FtBF1xcKzT0RIXpnei9AWbh0jxhrwG680efzGXzHV7ljZcVBligOasDq9TKgOp4TcMAtPYdlmFCw1; _ga=GA1.2.216441510.1629814377; _ga=GA1.3.216441510.1629814377; language=vi-VN; vts_usr_lg=100EAEFC480D67EB6D1BB84A7AA7CEAEB7ABC3D2D530D4976F32BBAD17E8024A7F2CB97A1FD9022CFBC8275195B07F63EE7B50C5ADFE9BFE7B85FAC991F7D12F08C56951DDDE451BEC11EBAA55B3AE427E65A64BDFAD4B11BF40F0F2A5C64F6FA018935553CF1BEFF16DF2D531F9C7ACE42341AB58780051EF49AB5BB73862F0; Theme=Light; isShowLogin=true; finance_viewedstock=A32,; _gid=GA1.2.1439481456.1633162407; _gid=GA1.3.1439481456.1633162407; ats_ads_referrer_history=%5B%22%22%5D; _gat_UA-1460625-2=1; __gads=ID=d26fadf65c45ca0f-2285f5fc06cc00e1:T=1629814377:RT=1633162469:S=ALNI_Ma2tHezNBgRnckhTpzYh35GAHhjbw"; string Post = SQL.Request.Post("https://finance.vietstock.vn/data/corporateaz", VietstockCookies, Data, ContentType); public static string Post(string url, string cookies = null, string data = null, string contentType = null) { while (true) { try { Leaf.xNet.HttpRequest xNetRequest = new Leaf.xNet.HttpRequest(); Leaf.xNet.CookieStorage Cookies = new Leaf.xNet.CookieStorage(); //Cookies.Add(""); xNetRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36"; xNetRequest.AddHeader("Cookie", cookies); //xNetRequest.SslProtocols = System.Security.Authentication.SslProtocols.Default; string PostData = null; PostData = xNetRequest.Post(url, data, contentType).ToString(); if (PostData != null) return PostData; } catch (Exception ex) { Console.WriteLine("Post url " + url); Console.WriteLine("data " + data); Console.WriteLine("Exception " + ex); Thread.Sleep(5000); } } } </pre>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bản chất generics trong C<h1>là gì?</h1>
Theo mọi người bản chất generics trong C<h1>là gì? </h1> <ol start="1"> <li>Ép kiểu về loại đối tượng mong muốn </li> <li>Trình dịch sẽ biên dịch thành các lớp cụ thể, ví dụ List sẽ được biên dịch thành ListInt</li></ol>
Answer
Avatar
0
Nhungton Beginner
Nhungton Beginner
Asp.net core mvc
<span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit">Có thể cho e hỏi làm sao để xóa dl trên view mà trên database vẫn còn đc k ạ (những gì xóa trên view nó k còn hiện nhưng trong db vẫn còn ạ)</span></span></span></span></span></span>
Answer
Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Phỏng vấn vị trí fullstack dev c<h1>thì cần những gì?</h1>
Như tiêu đề bài viết. Mọi người cho em hỏi cần chuẩn bị những gì cho vị trí fullstack <p> developer ạ. </p> <p> Mọi người giúp em trả lời mấy mục dưới đây với ạ. </p> <ul> <li>Kiến thức cơ bản </li> <li>Backend (c<h1>) </h1> </li> <li>Fontend (reactjs) </li> <li>Các kiến thức khác </li></ul> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer