Avatar
1
cường hoàng nguyễn Beginner
Cách bắt event khi 1 contract thực hiện 1 phương thức ? - Khi ta không phải sender
Bài toán: Một contract có 1 phương thức external có thể call từ bên ngoài. Bên trong phương thức này có emit 1 event khi phương thức đã thực thi xong.

Khi 1 user call tới contract để thực hiện phương thức này, làm sao server của chúng ta bắt được event này ?

  • Answer
question
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Không có gì có thể đảm bảo server có thể bắt được event này em ạ
  2. Em khởi động 1 node, nếu may mắn em sẽ nhận được event này
  3. Các làm thông thường sẽ là cứ x giây hoặc x millis sẽ gọi để lấy last block height, sau đó nếu last > current height thì sẽ đồng bộ toàn bộ thông tin transaction của block đó về, bóc tách data và lấy dữ liệu em cần lấy em ạ.
  • 1
  • Reply