Avatar
0
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Consistent hashing in Kong mode db-less
Em đang dùng Kong ở mode db-less, giờ em muốn enable consistent hashing  cho x-forwarded-to ở header thì cần khai báo trong yaml như nào ạ.
  • Answer
Remain: 5