Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Convert cron
Em convert cron sang ngày, thì ngày convert ra cách ngày hiện tại 1 tuần

Cron: 0 23 16 ? THU - 2023/01/19 16:23:00

  • 2023/01/12 16:28:00

Làm cách nào để lấy được ngày giờ hiện tại của cron vậy ạ

Code

DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd HH:mm:00");
LOGGER.info("Cron: " + emailConfig.getTimeSendMail());
CronExpression cronExpression = CronExpression.parse("0 23 16 ? * THU");
LocalDateTime nextRunDate = cronExpression.next(LocalDateTime.now());
LOGGER.info(dtf.format(nextRunDate));
LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
LOGGER.info(dtf.format(current));
  • Answer
java cron
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Teacher
monkey Teacher
Ý em là ngày giờ hiện tại mà cron đang chạy à, hay sao em nhỉ? Anh chưa hiểu ý câu hỏi vì cron nó là 1 biểu thức chứ không có hiện tại hay tương lai giờ ở đây cả.
  • 0
  • Reply