Avatar
1
khiem nguyen Beginner
khiem nguyen Beginner
Để làm lập trình viên android mình cần học gì ạ, em xin cảm ơn
Để làm lập trình viên android mình cần học gì ạ, em xin cảm ơn.
  • Answer
android
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
  1. Java và kotlin: Vì vẫn có nhiều dự án viết bằng java, nhưng đa phần các dự án mới đã chuyển sang kotlin.
  2. Các đối tượng cơ bản của android như: Activity, Application, Service, Fragment, Intent ...
  3. Các layout cơ bản: Linear layout, constraint layout, ..
  4. Các đói tượng view cơ bản và cách lắng nghe các sự kiện từ các view này, ví dụ như TextView, Button, ListView.
  5. Các thư viện để push notification như FCM.
  6. Các thư viện cơ sử dữ liệu như SQLite
  • 0
  • Reply
em xin cảm ơn  –  khiem nguyen 1669799404000
Không có gì em, tiếp tục đặt các câu hỏi khác em nhé  –  dungtv 1669799853000