Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
java deploy ubuntu và Elasitc search
Em có 2 câu hỏi cho anh ạ

C1 : Dạ theo anh, khi nào nên áp dụng elastic search trong project. Khó khăn khi sử dụng elastic search là gì ?

C2: Anh có thể share em các câu lệnh linux quan trọng trong quá trình làm việc với server linux không ạ ?

 • Answer
question
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
 1. em có thể tham khảo câu trả lời này nhé

 1. Các câu lệnh linux anh hay dùng nhất là:
 • tailf hoặc tail -f: dùng để xem log
 • cat: dùng để xem nội dung file
 • grep: dùng để lọc giá trị khi tìm kiếm, hay kết hợp với cat
 • vi hay nano: dùng để sửa file
 • ls -la: liệt kê danh sách file
 • mkdir, touch: để tạo folder, file
 • chmod -R 755 hoặc 777: để phân quyền
 • rm hoặc rm -rf: để xoá file hoặc thu mục
 • sudo su hoặc sudo -i: để đăng nhập vào root
 • netstat -tulpn | grep LISTEN: để tìm cổng đang listen
 • kill -9: để kill service
 • telnet, ping, curl: dùng để check kêt nối hoặc gọi api
 • ssh: dùng để ssh vào server remote
 • 0
 • Reply