Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Khi nào chọn tạo object nào trong Java
Trong Java có 2 type tạo object LÀ Example A = new Example(), cách này phổ biến và

Class<?> cArg = Class.forName(args[1]);

Class<?> c = Class.forName(args[0]);

Constructor[] allConstructors = c.getDeclaredConstructors();

vậy em thắc mắc khi nào dùng cách 2, cách 2 em thấy người ta có thể lấy trực tiếp tất cả các thuộc tính bằng Field f = .... trong Java

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
Cách 2 là dùng reflection, và nó rất chậm. Nó chỉ phù hợp khi em không có code của lớp cần tạo, ví dụ:

  • Khi em có cấu hình thế này, thì ở thời điểm tạo chương trình em không có code của lớp này nên em cần thông qua reflection để tạo.
  • 0
  • Reply