Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không điều hướng đến các service được sử dụng Eureka và zuul gateway.
Em đang làm demo 1 ví dụ về eureka service và sử dụng zuul gateway để điều hướng đến các service đã đăng kí được api gateway và service lên euruka nhưng zuul gateway không hoạt động. Em nghĩ ra do routes config sai.

Link git: https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
ducnt114 Teacher
ducnt114 Teacher
https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway/blob/master/server1/src/main/resources/application.properties#L3

dòng này em thử sửa thành như này xem có được không nhé:

eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8761/eureka

  • 0
  • Reply