Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
Làm thế nào để lấy 3 field info như nội dung
public class AdminLoginByAccountRequestData : LoginByAccountRequestData
{
   [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)]
   public new string username;
}

public class LoginByAccountRequestData
{
   [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)]
   public string username;

   [StringDataMember(GNParameterCode.Password, minLength = 6, maxLength = 64, mustNonNull = true)]
   public string password;

   [StringDataMember (GNParameterCode.InfoRequestParam, mustNonNull = true)]
   public InfoRequestParam infoRequestParam;
}

làm thế nào để lấy được 3 field info có attribute StringDataMember, trong đó username là field của AdminLoginByAccountRequestData, còn password và infoRequestParam là field của LoginByAccountRequestData

 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
The Best Answer
Anh đang tưởng tượng em có code C# thế này:
public enum GNParameterCode {
  Username,
  Password,
  InfoRequestParam
}

public class InfoRequestParam
{
}

[AttributeUsage(AttributeTargets.Property | AttributeTargets.Field)]
public class StringDataMemberAttribute : Attribute
{
  public GNParameterCode parameterCode;
  public int minLength;
  public int maxLength;
  public bool mustNonNull;

  public StringDataMemberAttribute(GNParameterCode parameterCode)
  {
    this.parameterCode = parameterCode;
  }

  public StringDataMemberAttribute(GNParameterCode parameterCode, int minLength, int maxLength, bool mustNonNull)
  {
    this.parameterCode = parameterCode;
    this.minLength = minLength;
    this.maxLength = maxLength;
    this.mustNonNull = mustNonNull;
  }
}

public class AdminLoginByAccountRequestData : LoginByAccountRequestData
{

  [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)]
  public new string username;

}

public class LoginByAccountRequestData
{
  [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)]
  public string username;

  [StringDataMember(GNParameterCode.Password, minLength = 6, maxLength = 64, mustNonNull = true)]
  public string password;

  [StringDataMember(GNParameterCode.InfoRequestParam, mustNonNull = true)]
  public InfoRequestParam infoRequestParam;
}

Vậy em có thể sử dụng reflection để truy cập các field như sau:

class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {

    // Create an instance of the class
    AdminLoginByAccountRequestData requestData = new AdminLoginByAccountRequestData();
    requestData.username = "Hello";
    requestData.password = "World";

    // Get the type of the class
    Type type = requestData.GetType();

    // Get all fields of the class
    FieldInfo[] fields = type.GetFields(BindingFlags.Public | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);

    // Loop through the fields
    foreach (FieldInfo field in fields)
    {
      // Check if the field has the StringDataMemberAttribute
      if (Attribute.IsDefined(field, typeof(StringDataMemberAttribute)))
      {
        StringDataMemberAttribute attribute = (StringDataMemberAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(field, typeof(StringDataMemberAttribute));

        // Access the attribute properties
        GNParameterCode parameterCode = attribute.parameterCode;
        int minLength = attribute.minLength;
        int maxLength = attribute.maxLength;
        bool mustNotBeNull = attribute.mustNonNull;

        Console.WriteLine($"Field: {field.Name} value: {field.GetValue(requestData)}");
        Console.WriteLine($"ParameterCode: {parameterCode}");
        Console.WriteLine($"MinLength: {minLength}");
        Console.WriteLine($"MaxLength: {maxLength}");
        Console.WriteLine($"MustNotBeNull: {mustNotBeNull}");
      }
    }
  }
}
 • 0
 • Reply