Nguyễn Linh
4 questions
1 answers
Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
Làm thế nào để lấy 3 field info như nội dung
<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-csharp"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> AdminLoginByAccountRequestData : LoginByAccountRequestData { [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">new</span> <span class="pl-k">string</span> username; } <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> LoginByAccountRequestData { [StringDataMember(GNParameterCode.Username, minLength = 6, maxLength = 32, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">string</span> username; [StringDataMember(GNParameterCode.Password, minLength = 6, maxLength = 64, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">string</span> password; [StringDataMember (GNParameterCode.InfoRequestParam, mustNonNull = true)] <span class="pl-k">public</span> InfoRequestParam infoRequestParam; } </pre> </div><p> làm thế nào để lấy được 3 field info có attribute StringDataMember, trong đó username là field của AdminLoginByAccountRequestData, còn password và infoRequestParam là field của LoginByAccountRequestData </p>
Answer
Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
[Ezyfox Server] Làm thế nào để lấy IP Address của EzyUser trong
các anh chị cho em hỏi cách để lấy IP Address của EzyUser với :D
Answer
Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
Cách sử dụng Ezy Http bên trong Ezyfox Server
Dạ mọi người ơi cho em hỏi làm thế nào để sử dung EzyHttp bên trong Ezyfox Server, vì em thấy phần EzySimpleSettings trong ApplicationStartup trong thư mục startup có thể set HttpSimpleHttpSettings <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-4259" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/01/Untitled.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
EzyFox Client C<h1>Sdk, EzyUTClient SendUdp() nhưng ezyFox server không thể nhận được request này</h1>
trong bức hình em dùng lệnh udpSend để gửi một request udp lên server, tuy nhiên server không thể nhận được lệnh này, đối tượng EzyClient mình đang sử dụng là EzyUTClient, có connect đến port udp 2611, phía server ezyfox đã active EzyUdpSettingBuilder, <p> </p> <p> anh nào có thể giúp em phần này được không, em xin cám ơn nhiều </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-2209" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-29-125233.png" alt="" /> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-2210" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-29-125351.png" alt="" />
Answer