Avatar
0
Phạm Quang Beginner
Phạm Quang Beginner
Mapping data JSON
em gặp 1 bài toán yêu cầu lấy dữ liệu từ URL rồi hiển thị output ra như trên, chỉ lấy trường cha, trường con và type

input:

"name": {

"key": "name",

"type": "string-object",

"type_view": "text",

"field_default": 1,

"count": 184259,

"type_al": "string"

},

OUTPUT: "name"{"type":"string-object"}

input:

"emails": {

"key": "emails",

"type": "array-object",

"type_view": "emails",

"list_field": {

"value": {

"key": "value",

"type": "string",

"type_view": "string",

"type_al": "string"

},

"tags": {

"key": "tags",

"type": "array-object",

"type_view": "chon-nhieu",

"type_al": "string"

},

"hash": {

"key": "hash",

"type": "string",

"type_view": "string",

"type_al": "string"

},

"encrypt": {

"key": "encrypt",

"type": "string",

"type_view": "string",

"type_al": "string"

},

"encrypt_vccorp": {

"key": "encrypt_vccorp",

"type": "string",

"type_view": "string",

"type_al": "string"

},

OUTPUT:

"emails": {

"list_field": {

field1_String_1

filed2_array-object

field3_string_2

field4_string_3

field_string_4

},

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em đang sử dụng ngôn ngữ gì và framework gì nhỉ? Hay dùng gì cũng được miễn là đáp ứng yêu cầu?
  • 0
  • Reply
em đang sử dụng java và SpringBoot để thực hiện ạ  –  Phạm Quang 1712828983000
Có vẻ grapql là cái em đang tìm kiếm: https://spring.io/guides/gs/graphql-server  –  monkey 1712829074000