Phạm Quang
1 questions
0 answers
Avatar
0
Phạm Quang Beginner
Phạm Quang Beginner
Mapping data JSON
em gặp 1 bài toán yêu cầu lấy dữ liệu từ URL rồi hiển thị output ra như trên, chỉ lấy trường cha, trường con và type<p> input: </p> <p> "name": { </p> <p> "key": "name", </p> <p> "type": "string-object", </p> <p> "type_view": "text", </p> <p> "field_default": 1, </p> <p> "count": 184259, </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: "name"{"type":"string-object"} </p> <p> input: </p> <p> "emails": { </p> <p> "key": "emails", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "emails", </p> <p> "list_field": { </p> <p> "value": { </p> <p> "key": "value", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "tags": { </p> <p> "key": "tags", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "chon-nhieu", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "hash": { </p> <p> "key": "hash", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt": { </p> <p> "key": "encrypt", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt_vccorp": { </p> <p> "key": "encrypt_vccorp", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: </p> <p> "emails": { </p> <p> "list_field": { </p> <p> field1_String_1 </p> <p> filed2_array-object </p> <p> field3_string_2 </p> <p> field4_string_3 </p> <p> field_string_4 </p> <p> }, </p>
Answer