Avatar
2
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nên dùng subquery-truy vấn con hay Join tốt hơn
Anh ơi, có 2 cách join và dùng truy vấn con để lấy dữ liệu 2 bảng, vậy cách nào cho hiệu năng tốt hơn trong trường hợp nào ạ.
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
Vu Luong Anh Professional
Vu Luong Anh Professional
Cái này chắc tùy vào cách cài đặt optimizer của từng RDBMS, nhưng theo mình đọc thì thấy JOIN nhanh hơn trong hầu hết trường hợp. Ví dụ trong MySQL docs (https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/rewriting-subqueries.html) có đề cập:
A LEFT [OUTER] JOIN can be faster than an equivalent subquery because the server might be able to optimize it better—a fact that is not specific to MySQL Server alone.
  • 0
  • Reply