Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
React native debug UI trên android simulator
Hi anh em, mình đang muốn enable debug ui trên android simulator nhưng gặp lỗi này:
Error: Unable to resolve module ./debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4 from /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/.: 

None of these files exist:
 * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg)
 * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4/index(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg)
  at ModuleResolver.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph/ModuleResolution.js:114:15)
  at DependencyGraph.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph.js:277:43)
  at /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/lib/transformHelpers.js:169:21
  at Server._resolveRelativePath (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:1045:12)
  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
  at async Server._explodedSourceMapForBundleOptions (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:993:35)
  at async Promise.all (index 1)
  at async Server._symbolicate (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:945:26)
  at async Server._processRequest (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:418:7)

Anh em có cách nào khác phục không? Mình search google mà không thấy.

Phiên bản:

"react-native": "0.72.4"
"@react-native-community/cli-debugger-ui@11.3.6"
 • Answer
android react-native debug
Remain: 5
2 Answers
Avatar
PhuongPyke Enlightened
PhuongPyke Enlightened
nó đang báo ko tìm thấy module : debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4

A Thử xóa cache của Metro Bundler

watchman watch-del-all rm -rf /tmp/metro-* rm -rf node_modules npm cache clean --force npm install npm start -- --reset-cache
 • 0
 • Reply
Không được em ạ  –  tvd12 1697694279000
Avatar
PhuongPyke Enlightened
PhuongPyke Enlightened
Ngoài ra anh lên kiểm tra sự tương thích giữa MetroReact Native

I. React Native 0.59 - 0.63 với Metro 0.59 - 0.59.5 : ở đây Metro được bundled cùng với React Native

II.React Native 0.64 trở lên với Metro 0.64 trở lên: Phiên bản Metro đã được tách ra khỏi React Native và trở thành một dependency riêng biệt. React Native 0.64 đã thực hiện việc tách Metro ra khỏi core của React Native.

 1. Cách cài đặt Metro riêng lẻ (React Native 0.64 trở lên):
npm install --save metro@<phiên bản cụ thể>
 1. Cập nhật Metro (React Native 0.64 trở lên):
npm update metro
 1. check phiên bản metro hiện tại
npx metro --version
 • 0
 • Reply
anh đang dùng metro 0.76.8 có vẻ gần mới nhất rồi nhưng ko được  –  tvd12 1697694377000
A thử update : npm install @react-native-community/cli-debugger-ui@latest xem sao anh.

Sau kiểm tra xem có tồn tại : debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4 không

 –  PhuongPyke 1697694787000
Anh không update được em ạ nâng cấp debugger-ui thì lại gây ra lỗi không tương thích với các thư viện khác  –  tvd12 1697696476000