PhuongPyke
1 questions
4 answers
Avatar
0
PhuongPyke Beginner
PhuongPyke Beginner
Bảo mật giữa client và server
Hi ae, <p> AE cho mình tham khảo chút về việc bảo mật giữa client và server game . </p> <p> Ở đây client của mình là web Nuxtjs và server game là nakama </p> <p> Khi mình đăng kí trên server game 1 RPC để cho client gọi vào . thì việc truyền payload giữa client lên server đang được public . </p> <p> Mình đang muốn tham khảo 1 số các cách để chống bị Cross-site request forgery (Giả mạo yêu cầu liên trang) </p> <p> Mục địch ngăn chặn các yêu cầu giả mạo để nhập thông tin về điểm số, tiền... của game </p> <h1>Request từ client :</h1> <img src="/api/v1/media/ed33a5fc669736bcf0fa3e27fccef6cd689b85c2a3ac95229907d06ea673af64.png" alt="nakama3.PNG"> <h1>Server game register RPC</h1> <img src="/api/v1/media/dcd4dee03ea7910b052e418c2c99e245ba2b1ee9a1d2d6af7e376d83cf28cce5.png" alt="nakama1.PNG"> <img src="/api/v1/media/dcd4dee03ea7910b052e418c2c99e245ba2b1ee9a1d2d6af7e376d83cf28cce5.png" alt="nakama1.PNG">
Answer