Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
server app
Tại sao server app chạy dùng nhiều bộ nhớ quá thì sẽ bị crash dù physical memory vẫn còn mà ứng dụng như game chẳng hạn cứ cấp phát bộ nhớ thoải mái
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Anh mới thấy nếu vượt quá bộ nhớ cho phép thì thường bị ném ra StackOverflow exception chứ chưa thấy server crash bao giờ, em có thể cụ thể hơn trường hợp của em được không?
  • 0
  • Reply