Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
So sánh SOAP và REST
Em chào mọi người em có câu hỏi là để truy cập vào Web Services dùng SOAP và REST vậy khi nào nên dùng SOAP và khi nào dùng REST và 2 cách trên khác nhau như thế nào ạ em đang học về API.
  • Answer
java api rest soap
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
  1. Em có thể tham khảo câu trả lời này nhé: https://stackask.com/question/soap-va-restful/. Về cơ bản sự khác biệt ở đây là Rest thì dùng JSON là chủ yếu còn mặc định thì SOAP thì dùng xml, bởi vì xml yêu cầu thẻ đóng thẻ mở nên nó tương đối tốn dung lượng hơn so với REST. Ngoài ra thì SOAP cũng yêu cầu 1 cấu trúc request body tương đối chặt với nhiều thành phần, trong khi Rest thì không có quy định gì cả, cấu trúc request body có thể được tuỳ dev định nghĩa (thường dùng swagger).
  2. Các hệ thống mới xây dựng ngày nay đều dùng REST và nên dùng REST thôi cho đơn giản nên em có thể không cần học đến SOAP, khi nào làm trong dự án có SOAP thì học sau cũng được em ạ.
  • 0
  • Reply