Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Sử lí khi User có Sự thay đổi Role trong JWT
Em chào anh em có câu hỏi là. Một User đăng nhập vào hệ thống và sử dụng User có các quền ví dụ như Admin,User trong trường hợp mà cắt quyền Admin thì làm sao để hệ thống cắt quền Admin của user đó luôn ạ,

Em sử dụng JWT.

 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Ý em là xử lý nhỉ?

Em có thể tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu kiểu này:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ezy_users (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  uuid varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  username varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  display_name varchar(250) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  password varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  email varchar(120) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  phone varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  url varchar(120) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  avatar_image_id bigint,
  cover_image_id bigint,
  activation_key varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  status varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT 'INACTIVATED',
  created_at datetime NOT NULL DEFAULT '2021-01-01 00:00:00',
  updated_at datetime NOT NULL DEFAULT '2021-01-01 00:00:00',
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY key_uuid (uuid),
  UNIQUE KEY key_username (username),
  UNIQUE KEY key_email (email),
  UNIQUE KEY key_phone (phone),
  UNIQUE KEY key_activation_key (activation_key),
  INDEX index_status (status),
  INDEX index_created_at (created_at)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS ezy_user_role_names (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name varchar(45) NOT NULL COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  display_name varchar(60) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  created_at datetime NOT NULL,
  updated_at datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY key_name (name),
  UNIQUE KEY key_display_name (display_name)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ezy_user_roles (
  role_id bigint unsigned NOT NULL,
  user_id bigint unsigned NOT NULL,
  created_at datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (role_id, user_id),
  INDEX index_role_id (role_id),
  INDEX index_user_id (user_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

Thì từ tên quyền em sẽ tìm được ra roleId. Khi em xóa quyền admin của user, em có thể tìm kiếm các quyền khác mà em muốn xóa khỏi user, ví dụ:

roleIds = select id from ezy_user_role_names where name in ('user', 'admin');

delete from ezy_user_roles where userId = ? and role_id in :roleIds
 • 0
 • Reply