Avatar
0
uzumaki258 Beginner
uzumaki258 Beginner
Sync multi device solution
Em có một ứng dụng di động cần chức năng SYNC. Em đang tìm giải pháp cho dữ liệu người dùng SYNC khi người dùng sử dụng ứng dụng của em.

Ví dụ như cây trồng mà người dùng lưu lại, ghi chú, nhắc nhở, lịch sử, ...

Em đang định làm như GIT flow. Ý em là, mỗi lần em sẽ gửi dữ liệu thay đổi người dùng lên máy chủ của mình, em sẽ lấy dữ liệu này và đặt phiên bản cho nó. Bằng cách đó, em sẽ biết sự thay đổi của dữ liệu người dùng.

Flow là: device sẽ fetch & pull delta changes từ các version mới về trước sau đó mới push delta changes của device đó lên.

Nhưng vẫn có một vấn đề: nó sẽ tạo ra rất nhiều phiên bản.

Em đang khoảng 100k user nếu mà dùng cách này thì vài tháng lên 1 tỷ bản ghi là có thể, không mọi người có cao kiến gì không ạ?

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Cách làm của em cũng tương tự như blockchain hay các ngân hàng, như vậy thì không có cách nào khác ngoài phải lưu tất cả các bản ghi và kích thước cơ sở dữ liệu sẽ không ngừng lớn lên. Tuy nhiên em có thể sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu để lưu, từ đó sẽ đảm bảo hệ thống luôn hoạt động. Ví dụ:
  1. Sẽ có 1 cơ sở dữ liệu lưu dữ liệu mới nhất.
  2. Sẽ có rất nhiều cơ sở dữ liệu để lưu lịch sử, ví dụ cứ 1 tỉ bản ghi thì em sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu mới chẳng hạn.
  • 0
  • Reply