Avatar
1
linhbank95 Beginner
linhbank95 Beginner
Thiết kế csdl cho ứng dụng chat
Anh có thể đưa ví dụ về thiết kế cdsl cũng như infra cho ứng dụng chat 1 triệu người dùng như zalo discord ko ạ .Em tìm hiểu thì có thể làm bảng user bảng kênh chat,bảng join kênh chat ( gồm 2 hay nhiều người chat )và bảng mes . khi vào phòng chat có id =1 thì sẽ query tất cả tin nhắn trong bảng theo id kênh chat , nhu vậy có gây chậm hoặc bảng chat quá lớn ko ạ
 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em có thể tham khảo thiết kế này nhé:
/*
 * Copyright 2022 youngmonkeys.org
 *
 * Licensed under the ezyplatform, Version 1.0.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://youngmonkeys.org/licenses/ezyplatform-1.0.0.txt
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
*/

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ezychat_channels` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(256) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  `parent_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `avatar_image_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `channel_type` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  `status` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT 'ACTIVATED',
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `last_chat_time` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `index_name` (`name`),
  INDEX `index_parent_id` (`parent_id`),
  INDEX `index_channel_type` (`channel_type`),
  INDEX `index_status` (`status`),
  INDEX `index_created_at` (`created_at`),
  INDEX `index_updated_at` (`updated_at`),
  INDEX `index_last_chat_time` (`last_chat_time`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ezychat_channel_members` (
  `channel_id` bigint unsigned NOT NULL default 0,
  `member_id` bigint unsigned NOT NULL,
  `member_type` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`channel_id`, `member_id`, `member_type`),
  INDEX `index_channel_id` (`channel_id`),
  INDEX `index_member_id_member_type` (`member_id`, `member_type`),
  INDEX `index_member_id` (`member_id`),
  INDEX `index_member_type` (`member_type`),
  INDEX `index_created_at` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ezychat_messages` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `sender_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `sender_type` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  `channel_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `thread_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `parent_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `title` varchar(300) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `message` mediumtext COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  `media_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `message_type` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  `status` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT 'PUBLISHED',
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `index_sender_id_sender_type` (`sender_id`, `sender_type`),
  INDEX `index_channel_id` (`channel_id`),
  INDEX `index_thread_id` (`thread_id`),
  INDEX `index_parent_id` (`parent_id`),
  INDEX `index_media_id` (`media_id`),
  INDEX `index_message_type` (`message_type`),
  INDEX `index_status` (`status`),
  INDEX `index_created_at` (`created_at`),
  INDEX `index_updated_at` (`updated_at`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ezychat_message_status` (
  `message_id` bigint unsigned NOT NULL,
  `receiver_id` bigint unsigned NOT NULL,
  `receiver_type` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  `status` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT 'SENT',
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime,
  PRIMARY KEY (`message_id`, `receiver_id`, `receiver_type`),
  INDEX `index_receiver_id_receiver_type` (`receiver_id`, `receiver_type`),
  INDEX `index_message_id` (`message_id`),
  INDEX `index_status` (`status`),
  INDEX `index_created_at` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ezychat_anonymous_users` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `uuid` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `user_id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT 0,
  `username` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `password` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `email` varchar(120) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `phone` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  `display_name` varchar(250) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci DEFAULT '',
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `key_uuid` (`uuid`),
  INDEX `index_user_id` (`user_id`),
  INDEX `index_username` (`username`),
  INDEX `index_password` (`password`),
  INDEX `index_email` (`email`),
  INDEX `index_phone` (`phone`),
  INDEX `index_display_name` (`display_name`),
  INDEX `index_created_at` (`created_at`),
  INDEX `index_updated_at` (`updated_at`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

Các user sẽ được nằm trong các channel. Và đúng như em nói, lúc truy vấn tin nhắn sẽ theo channel Id vậy nên nó rất nhanh.

 • 0
 • Reply