Avatar
0
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Tìm kiếm không phân biệt hoa thường, không phân biệt dấu trong Spring Data MongoDB
Với sql em set lại collate để tìm kiếm không phân biệt hoa thường, không phân biệt dấu.

Sau khi chuyển sang mongodb, em không biết làm cách nào để tìm kiếm giống sql

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em có thể tham khảo cái này xem sao? https://www.mongodb.com/docs/manual/core/index-case-insensitive/

Anh nghĩ lúc mà tạo collection em đã chỉ định kiểu lưu dữ liệu của nó rồi, vậy vấn đề ở đây là mongodb chứ không phải là ở spring em ạ.

  • 1
  • Reply